Om os

Ledig særpræstestilling i Danmark

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 særpræstestilling ledig til besættelse 15. marts 2021 eller efter aftale. Stillingen er placeret i: København, under Provsteqarfik Qeqqa Tunulu Stillingen: Ansøgerne skal opfylde kravene i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7 Særpræsten skal betjene de grønlændere som opholder sig ufrivilligt i Danmark. Som ufrivilligt opholdende sig i Danmark betragtes de grønlændere som er foranstaltede i Danmark eller er hospitaliserede i Danmark.

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl. Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 26. februar 2021. For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år. (70 år). Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til: Grønlands Selvstyre Bispekontoret Postboks 90 3900 Nuuk

Løn og ansættelsesforhold

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen. Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
Scroll til toppen