Provstier Og Præstegæld

Grønlands provstier

De grønlandske provsters ledelsesopgaver afspejler naturligvis den grønlandske del af folkekirkens grundlag.

Med grundlaget menes både det konfessionelle grundlag, de grønlandske sædvaner og skikke og den positive (nedskrevne) lovgivning.

De folkekirkelige ledelsesopgaver udøves af provsterne og biskoppen. Derudover udøves nogle administrative ledelsesopgaver af stiftskontorchefen.

Provsternes ledelsesfunktion forandrede sig væsentligt med Kirkeloven fra 2010 (med senere ændringer). Kirkeloven opererer tydeligt med provsterne som selvstændige (afgørelses-) myndigheder (§ 28). Den selvstændige afgørelsesmyndighed stiller krav til provsterne om selv at træffe begrundede afgørelser – afgørelser provsterne ikke forinden kan koordinere endsige diskutere med eksempelvis biskoppen.

Kirkelovens § 8, stk. 1 udtrykker provsternes hovedfunktion – at ”bistå biskoppen i sin virksomhed”. Dermed udpeges provsterne som mellemledere i folkekirken, eller, om man vil, biskoppens forlængede arm.

Provsteqarfik Avannaa

Provsteqarfik Qeqqa Tunulu

Provsteqarfik Kujataa

Scroll til toppen